Yazarlar: Taceddin KALKAN – Olcayto DOĞANÇELİK, MBA – Bolayır & Doğançelik Avukatlık Bürosu

26.10.2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Mükerrer 20/B maddesi çerçevesinde sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinde kazanç istisnasına yönelik yasal düzenleme gerçekleştirilmiş olup 12.01.2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 318 seri no.lu “Gelir Vergisi Genel Tebliği” ile de Mükerrer 20/B maddesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. Mükerrer 20/B maddesi ile “İnternet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri kazançlar gelir vergisinden müstesnadır.” hükmü düzenlenmiş, bu kapsamda elde edilen kazançların Gelir Vergisi Kanunu’nun 103. maddesinde belirtilen dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı (2021 yılı için 650.000 TL olan tutar 2022 yılı için 880.000 TL olarak belirlenmiştir.) aşmamak kaydıyla gelir vergisi istisnası kapsamına alınmış olup yayımı tarihinde yürürlüğe giren 12.01.2022 tarihli Tebliğ ile de bu hükme yönelik usul ve esaslar düzenlenmiştir.

  • İstisnadan kimler faydalanabilecektir?

İstisnadan, tam veya dar mükellef olunmasına bakılmaksızın internet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticisi gerçek kişiler ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştiren gerçek kişiler yararlanabilecektir.

  • İstisnadan faydalanabilmek için ne yapılmalıdır?

İstisnadan yararlanabilmek için istisna kapsamına giren gerçek kişilerin ilgili faaliyetler çerçevesinde elde ettikleri hasılatı tahsil etmek amacıyla Türkiye’de kurulu bankalarda hesap açmaları şarttır. Bunun yanı sıra istisnadan faydalanmak isteyen gerçek kişilerin ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki tarha yetkili vergi dairesine başvurarak öncelikle mükellefiyet tesisi gerçekleştirmeleri ve sonrasında istisna kapsamındaki faaliyetine ilişkin olarak ilgili vergi dairelerinden İstisna Belgesi[1] almaları gerekmektedir. Vergi dairelerinden alınan İstisna Belgesi hasılatın tahsil edileceği Türkiye’de kurulu bankalardaki banka hesaplarının açılışında kullanılacak olup banka hesabının açılmasından itibaren bir ay içerisinde banka hesabına ilişkin bilgilerin (banka adı, banka şubesi, IBAN numarası) mükellef tarafından ilgili vergi dairesine yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir. İstisnadan, bankadaki hesabın açılış tarihinden itibaren faydalanılabilecek olup mükellefin mevcut bir banka hesabı bulunması halinde ise istisna belgesinin bankaya sunulması ile istisnadan faydalanılabilecektir.

İstisnadan yararlananların, yıl içindeki kazançları toplamının istisna sınırını aşıp aşmadığına bakılmaksızın, defter tasdik ettirme, defter tutma ve belge düzenleme zorunlulukları kaldırılmıştır. Ancak istisna edilen faaliyetlerin yanı sıra mükelleflerin ticari, zirai veya serbest meslek kazancı yönünden başka faaliyetlerinin bulunması halinde, defter tasdik ettirme, defter tutma ve belge düzenleme zorunlulukları bu faaliyetler açısından devam etmektedir.

  • Bankalar tarafından tevkifat uygulaması ne şekilde ve hangi oranda gerçekleştirilecektir?

Bankalar, bu kapsamda açılan hesaplara aktarılan hasılat tutarı üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla %15 oranında gelir vergisi tevkifatı yapmak ve Kanunun 98. ve 119. maddelerindeki esaslar çerçevesinde muhtasar beyanname ile beyan edip ödemekle yükümlüdürler.

  • İstisna şartlarını sağlamadığı halde istisnadan faydalananlar hakkında ne tür yaptırımlar bulunmaktadır?

Hesabın Türkiye’de kurulu bankalarda açılmadığı, elde edilen gelirin tamamının veya bir kısmının ilgili hesaba yatırılmadığı veya istisnaya ilişkin şartları taşımamasına rağmen istisnadan faydalandığı tespit olunan mükelleflerin kazançlarına ilişkin eksik tahakkuk eden vergi, vergi dairesi tarafında vergi ziyaı cezası kesilmek suretiyle gecikme faiziyle birlikte tahsil olunacaktır.


[1] İstisna Belgesi, 318 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Ek-1’de yer almaktadır.